• PODSUMOWANIE PROJEKTU
    • PODSUMOWANIE PROJEKTU
    • 23.06.2022 09:11
    • Uczniowie klas I-III SP2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie zakończyli realizację projektu realizując różnorodne zadania związane z ekologią i zdrowym odżywianiem. Wykonaliśmy logo projektu, prace plastyczne związane z Dniem Ziemi, plakaty, makiety oraz piramidę żywienia. Przygotowaliśmy smaczne i zdrowe śniadanie oraz zdrową pizzę. Zaprojektowaliśmy ekostroje. Rozwiązywaliśmy testy o tematyce ekologicznej mające wyłonić klasowych mistrzów w dziedzinie ekogii. Wykonaliśmy kodowanie na macie z użyciem materiałów przyrodniczych. Wykonywaliśmy eksperymenty przyrodnicze.
     Galeria zdjęć: 
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (edupage.org)
    • więcej
    • REALIZACJA PROJEKTU
    • REALIZACJA PROJEKTU
    • 07.11.2021 19:40
    • Uczniowie klas I-III biorą udział w realizacji projektu „Z ekologią na Ty”. W ramach projektu uczniowie podjęli się wykonania różnorodnych zadań mających na celu kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego. Dzieci wzięły udział w akcji Sprzątanie Świata. Bardzo chętnie zbierały i segregowały śmieci. Zebrane zostały baterie dzięki, którym można odzyskać część surowców niezbędnych do produkcji nowych baterii . Wykonały Ekostwory z odpadów i przygotowały wystawę. Uczniowie stworzyli Kodeks Młodego Ekologa czyli zbiór praw i obowiązków, które każdy Strażnik Przyrody powinien przestrzegać oraz wykonali Eko-stroje i zorganizowali pokaz mody ekologicznej. Organizowany był konkurs Eko- wiedza podczas którego został wyłoniony mistrz wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. W ramach Modułu II wykonana została makieta lasu z różnych materiałów dzięki, której przedstawiono piętrową budowę lasu. Przeprowadzony został konkurs plastyczny „ Żyj w zgodzie z przyrodą” polegający na wykonaniu plakatu reklamującego życie zgodnie z przyrodą i dbanie o nią. Została zorganizowana lekcja terenowa w ramach której dzieci wcieliły się w Przyrodniczych Detektywów.
     Wychowawczynie klas I-III
     Galeria zdjęć.
    • więcej
    • Z EKOLOGIĄ NA TY
    • 13.09.2021 19:58

    • Projekt„ Z ekologią na TY” to ogólnopolski projekt edukacyjny objęty m.in. honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W roku szkolnym 2021/2022 realizowany będzie w naszej szkole jako innowacja pedagogiczna. Do projektu przystąpiło 7 klas edukacji wczesnoszkolnej wraz z wychowawczyniami. Nauczyciele realizują projekt we własnym tempie od 20 września 2021 do 13 maja 2022 i wspólnie decydują o podziale zadań i terminie realizacji. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Justyna Bałko.
     ZASADY OGÓLNE Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 ( Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne).
     CELE PROJEKTU WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
     CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE
     Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego. Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych. Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
    • więcej

  Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

  • EduPage
  • GRANNA
  • Muzeum POLIN
  • Urząd Miejski w Dębnie
  • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  • Minister Edukacji i Nauki
  • Laboratoria Przyszłości
  • Biblioteka Publiczna w Dębnie
  • ZCDN Szczecin
  • WOM Gorzów Wlkp