• Z EKOLOGIĄ NA TY
    • 13.09.2021 19:58

    • Projekt„ Z ekologią na TY” to ogólnopolski projekt edukacyjny objęty m.in. honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W roku szkolnym 2021/2022 realizowany będzie w naszej szkole jako innowacja pedagogiczna. Do projektu przystąpiło 7 klas edukacji wczesnoszkolnej wraz z wychowawczyniami. Nauczyciele realizują projekt we własnym tempie od 20 września 2021 do 13 maja 2022 i wspólnie decydują o podziale zadań i terminie realizacji. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Justyna Bałko.
     ZASADY OGÓLNE Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 ( Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne).
     CELE PROJEKTU WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
     CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE
     Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego. Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych. Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
    • więcej

  Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

  • EduPage